PROPCELEX Sprawozdanie specjalne nr 10 // 2015#Należy zintensyfikować wysiłki zmierzające do rozwiązania problemów dotyczących zamówień publicznych w obszarze unijnej polityki spójności #(przedstawione na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE)