Postanowienie Sądu (czwarta izba) z dnia 14 lipca 2015 r.#Pro Asyl Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge eV przeciwko Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).#Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Plan operacyjny mający na celu rozmieszczenie zespołu wsparcia „azyl” na terytorium Bułgarii – Odmowa dostępu – Umorzenie postępowania – Skarga o stwierdzenie nieważności – Elektroniczny rejestr dokumentów – Oczywista częściowa niedopuszczalność.#Sprawa T-617/14. Postanowienie Sądu (czwarta izba) z dnia 14 lipca 2015 r.