Sklep Skupnega odbora EGP št. 10/2008 z dne 1. februarja 2008 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP