Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 15 lipca 2015 r. (Fragmenty) Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 15 lipca 2015 r. (Fragmenty).#Westfälische Drahtindustrie GmbH i in. przeciwko Komisji Europejskiej.#Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek stali sprężającej – Ustalanie cen, podział rynku i wymiana szczególnie chronionych informacji handlowych – Złożone naruszenie – Jednolite i ciągłe naruszenie – Zdystansowanie się – Waga naruszenia – Okoliczności łagodzące – Równość traktowania – Zasada indywidualizacji kar – Ocena zdolności płatniczej – Komunikat Komisji w sprawie współpracy z 2002 r. – Wytyczne w sprawie obliczania kwoty grzywien z 2006 r. – Nieograniczone prawo orzekania.#Sprawa T-393/10.