Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 72/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do okresu, na jaki niektóre laboratoria zostały wyznaczone na laboratoria referencyjne UE Tekst mający znaczenie dla EOG