Dyrektywa Komisji z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniająca dyrektywę 87/94/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do procedur kontroli charakterystyk, granic i odporności na detonację prostych nawozów amonowych, o wysokiej zawartości azotu