Дело F-24/12: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 юни 2014 г.  — BN/Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Жалба за отмяна — Длъжностно лице от степен AD 14, което заема длъжност началник отдел — Твърдение за упражняван от генералния директор психически тормоз — Преместване — Отказ да се приеме назначаването на длъжност съветник в друга генерална дирекция, което предполага загуба на надбавката за началници на отдели — Решение за временно преназначаване на друга длъжност като съветник — Интерес на службата — Правило за съответствие между степента и длъжността — Иск за обезщетение — Вреда, произтичаща от действия или бездействия, несвързани с процеса на вземане на решения)