Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 stycznia 2014 r.#Nnamdi Onuekwere przeciwko Secretary of State for the Home Department.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London.#Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 16 ust. 2 i 3 – Prawo stałego pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii – Uwzględnienie okresów odbywania kary pozbawienia wolności przez tych obywateli.#Sprawa C-378/12. Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 stycznia 2014 r.