Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»