Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 września 2014 r. Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 września 2014 r.#Schiebel Aircraft GmbH przeciwko Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof.#Odesłanie prejudycjalne – Swoboda przedsiębiorczości – Swobodny przepływ pracowników – Niedyskryminacja – Artykuł 346 ust. 1 lit. b) TFUE – Ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa członkowskiego – Uregulowanie państwa członkowskiego przewidujące, że przedstawiciele prawni spółki prowadzącej w tym państwie działalność w zakresie handlu bronią, amunicją oraz materiałami wojskowymi muszą posiadać obywatelstwo tego państwa członkowskiego.#Sprawa C-474/12.