Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 592/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. dotyczące technicznego formatu przekazywania statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych na mocy rozporządzenia (UE) nr 1337/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady Tekst mający znaczenie dla EOG