Sprostowanie komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 313 z dnia 13 września 2014 r. ) Tekst mający znaczenie dla EOG