TITJUR Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 17 stycznia 2013 r. # Abbott Laboratories przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Oznaczenie słowne "RESTORE" - Odmowa rejestracji - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Prawo do bycia wysłuchanym - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 75 zdanie drugie - Równość traktowania. # Sprawa C-21/12 P. Abbott Laboratories przeciwko OHIM