Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 131, 2007m