/* */

Decyzja Komisji z dnia 24/11/2015 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.7790 - CARREFOUR GROUP / RUE DU COMMERCE) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)