Υπόθεση T-444/19: Προσφυγή της 1ης Ιουλίου 2019 — Locatelli κατά Κοινοβουλίου