Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-339/10 και T-532/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Ιανουαρίου 2013 — Cosepuri κατά EFSA [Δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών — Διαδικασία διαγωνισμού — Μεταφορικές υπηρεσίες κλειστής διαδρομής στην Ιταλία και την Ευρώπη — Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζομένου — Απόφαση αναθέσεως του αντικειμένου της συμβάσεως σε άλλο διαγωνιζόμενο — Εξωσυμβατική ευθύνη — Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Προσφορά του αναδόχου — Άρνηση προσβάσεως — Εξαίρεση που αφορά την προστασία των εμπορικών συμφερόντων τρίτου]