Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 3460/85 z dnia 6 grudnia 1985 r. ustanawiające szczegółowe zasady przyznawania odszkodowania wyrównawczego w odniesieniu do sardynek śródziemnomorskich