2013/683/UE: Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Francji