Υπόθεση T-364/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Οκτωβρίου 2018 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ντάμπινγκ — Εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Κίνας — Τροποποίηση του πρόσθετου κωδικού ΤARIC για μια εταιρία — Προσφυγή ακυρώσεως — Πράξη δεκτική προσφυγής — Πράξη που αφορά άμεσα τον ενδιαφερόμενο — Πράξη που αφορά ατομικά τον ενδιαφερόμενο — Παραδεκτό — Αποτελέσματα δικαστικής αποφάσεως περί ακυρώσεως πράξεως — Κανόνας της ομοιότητας των τύπων)