Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 grudnia 2015 r. Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 grudnia 2015 r.#María Auxiliadora Arjona Camacho przeciwko Securitas Seguridad España SA.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social n° 1 de Córdoba.#Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 2006/54/WE – Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Dyskryminujące zwolnienie – Artykuł 18 – Odszkodowanie z tytułu rzeczywiście poniesionej szkody lub naprawienie rzeczywiście poniesionej szkody – Odstraszający charakter – Artykuł 25 – Sankcje – Odszkodowanie o charakterze sankcji.#Sprawa C-407/14.