Απόφαση της Επιτροπής, της 23/06/2011 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. COMP/M.6183 - MAHLE / BEHR ) με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (Το κείμενο στην γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)