Υπόθεση C-331/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Krajský súd v Prešove (Σλοβακική Δημοκρατία) στις 22 Μαΐου 2018 — TE κατά Pohotovosť s.r.o.