Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 27 czerwca 2013 r. # Alexandru Octavian Concal przeciwko Komisji Europejskiej. # Odwołanie. # Sprawa C-570/12 P. Concal przeciwko Komisji TITJUR