Mål C-63/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 26 september 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italien) – Vitali SpA mot Autostrade per l'Italia SpA (Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 49 och 56 FEUF – Offentlig upphandling – Direktiv 2014/24/EU – Artikel 71 – Underentreprenad – Nationella bestämmelser enligt vilka högst 30 procent av kontraktets totalbelopp kan läggas ut på underentreprenad)