Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 stycznia 2014 r. Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 stycznia 2014 r.#Flora May Reyes przeciwko Migrationsverket.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen.#Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2004/38/WE – Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Prawo pobytu w państwie członkowskim obywatela państwa trzeciego będącego bezpośrednim zstępnym osoby mającej prawo pobytu w tym państwie członkowskim – Pojęcie osoby pozostającej „na utrzymaniu”.#Sprawa C-423/12.