Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2001 r. ustalająca tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz żelatyny spożywczej (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 1788) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2001/556/WE)