Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1278 z dnia 9 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do instrukcji, wzorów i definicji (Tekst mający znaczenie dla EOG)