Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 29 kwietnia 2015 r. Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 29 kwietnia 2015 r.#Total SA i Elf Aquitaine SA przeciwko Komisji Europejskiej.#Konkurencja – Rynek metakrylanów – Grzywny – Solidarna odpowiedzialność spółek dominujących i spółki zależnej za naruszenie popełnione przez tę ostatnią – Zapłata natychmiastowa i w całości grzywny przez spółkę zależną – Obniżenie kwoty grzywny nałożonej na spółkę zależną w wyniku wyroku Sądu – Pisma Komisji wymagające od spółek dominujących zapłaty kwoty zwróconej przez Komisję spółce zależnej wraz z odsetkami za zwłokę – Skarga o stwierdzenie nieważności – Akt zaskarżalny – Dopuszczalność – Odsetki za zwłokę.#Sprawa T-470/11.