Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 12 grudnia 2013 r.#X.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.#Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Dyrektywa 95/46/WE – Warunki wykonywania prawa dostępu – Pobór nadmiernych opłat.#Sprawa C-486/12.