Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu Energia transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 807) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/284/WE)