Προσφυγή που ασκήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά του Βασιλείου της Νορβηγίας (Υπόθεση E-19/14)