Dyrektywa Rady z dnia 30 kwietnia 1968 r. w sprawie wspólnej metody obliczania przeciętnych stawek przewidzianych w art. 97 Traktatu (68/221/EWG)