Postanowienie Sądu (pierwsza izba) z dnia 13 lipca 2015 r. Postanowienie Sądu (pierwsza izba) z dnia 13 lipca 2015 r.#Neka Novin Co., Private Joint Stock przeciwko Radzie Unii Europejskiej.#Skarga o stwierdzenie nieważności – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające podjęte wobec Iranu – Zamrożenie środków finansowych – Termin do wniesienia skargi – Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym – Artykuł 102 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 2 maja 1991 r. – Oddalenie zarzutu niedopuszczalności.#Sprawa T-436/14.