Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 23, 2011m