Electrabel przeciwko Komisji Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 3 lipca 2014 r. # Electrabel SA przeciwko Komisji Europejskiej. # Odwołanie - Koncentracja przedsiębiorstw - Decyzja Komisji - Skazanie na zapłatę grzywny - Naruszenie art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 4064/89 - Kontrola koncentracji przedsiębiorstw - Artykuł 14 ust. 3 - Kryteria podlegające uwzględnieniu przy określaniu kwoty grzywny - Uwzględnienie czasu trwania naruszenia - Zasada niedziałania prawa wstecz - Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 139/2004 - Obowiązek uzasadnienia. # Sprawa C-84/13 P. TITJUR