Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r.#Małgorzata Nierodzik przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.#Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Pojęcie „warunków zatrudnienia” – Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony – Odmienne traktowanie względem pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony.#Sprawa C-38/13. Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r.