ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3317/03 υποβολή: Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Διασυνοριακές πληρωμές.