Sprawa C-294/12 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 14 maja 2013 r. — You-Q BV przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Apple Corps Ltd (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy zawierający element słowny „BEATLE” — Sprzeciw właściciela graficznych i słownych wspólnotowych i krajowych znaków towarowych zawierających elementy słowne „BEATLES” i  „THE BEATLES” — Odmowa rejestracji dokonana przez izbę odwoławczą — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94)