TITJUR Postanowienie Sądu (szósta izba) z dnia 2 października 2015 r. # Société européenne des chaux et liants przeciwko Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA). # Skarga o stwierdzenie nieważności - REACH - Nałożenie opłaty administracyjnej za błąd w oświadczeniu dotyczącym rozmiaru przedsiębiorstwa - System językowy - Termin do wniesienia skargi - Niedopuszczalność. # Sprawa T-540/13. Société européenne des chaux i liants przeciwko ECHA