Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EU) nr 722/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe ( Dz.U. L 192 z 1.7.2014 )