/* */

Sprawa T-20/14: Postanowienie Sądu z dnia 11 listopada 2014 r. – Nguyen przeciwko Parlamentowi i Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności – Reforma regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej – Mniej korzystny system wypłacania zryczałtowanych świadczeń odpowiadających kosztom podróży oraz podwyższania wymiaru corocznego urlopu o dni dodatkowego urlopu na podróż do miejsca pochodzenia – Brak indywidualnego oddziaływania – Odpowiedzialność pozaumowna – Związek przyczynowy – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)