Υπόθεση T-20/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2014 — Nguyen κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Προσφυγή ακυρώσεως – Μεταρρύθμιση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης – Λιγότερο ευνοϊκό καθεστώς στον τομέα της κατ’ αποκοπήν πληρωμής των εξόδων ταξιδίου και της προσαυξήσεως της ετησίας αδείας λόγω χορηγήσεως ημερών οδοιπορικής αδείας – Πράξη που δεν αφορά άμεσα τον ενδιαφερόμενο – Εξωσυμβατική ευθύνη – Αιτιώδης σύνδεσμος – Προσφυγή εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη)