Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2015 r.#Ville de Mons przeciwko Base Company SA.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Mons.#Odesłanie prejudycjalne – Sieci i usługi łączności elektronicznej – Dyrektywa 2002/20/WE – Artykuł 13 – Opłata za prawo do instalowania urządzeń – Zakres stosowania – Uregulowanie gminne zobowiązujące właścicieli słupów i masztów nadawczych telefonii ruchomej do zapłaty podatku.#Sprawa C-346/13. Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2015 r.