Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 300, 11 listopad 2008