Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 listopada 2014 r.#Agentur für Arbeit Krefeld – Familienkasse przeciwko Susanne Fassbender-Firman.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof.#Zabezpieczenie społeczne – Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 – Świadczenia rodzinne – Unormowania mające zastosowanie w razie kumulacji praw do świadczeń rodzinnych.#Sprawa C-4/13. Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 listopada 2014 r.