Υπόθεση T-86/20: Προσφυγή της 13ης Φεβρουαρίου 2020 — Qx World κατά EUIPO — Mandelay (SCIO)