Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 216, 05 Αύγουστος 2006