2014/394/UE: Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte przez Unię Europejską w Radzie Stowarzyszenia utworzonej na mocy Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, odnoszącego się do przyjęcia na forum Rady Stowarzyszenia decyzji w sprawie regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia i regulaminu wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia, regulaminu wewnętrznego dotyczącego rozstrzygania sporów na podstawie tytułu X i kodeksu postępowania członków paneli i mediatorów, listy członków paneli, a także listy ekspertów ds. handlu i zrównoważonego rozwoju