Opinia rzecznika generalnego N. Wahla przedstawiona w dniu 4 czerwca 2015 r. Opinia rzecznika generalnego N. Wahla przedstawiona w dniu 4 czerwca 2015 r.#Bronius Jakutis i Kretingalės kooperatinė ŽŪB przeciwko Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos i Lietuvos valstybė.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus apygardos administracinis teismas.#Odesłanie prejudycjalne – Rolnictwo – Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 – Artykuł 7 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 121 i art. 132 ust. 2 – Akty wykonawcze do tego rozporządzenia – Ważność, w świetle traktatu FUE, aktu o przystąpieniu z 2003 r. oraz zasad niedyskryminacji, pewności prawa, ochrony uzasadnionych oczekiwań i dobrej administracji – Modulacja płatności bezpośrednich przyznawanych rolnikom – Zmniejszenie kwot – Poziom płatności bezpośrednich stosowany w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej w jej kształcie na dzień 30 kwietnia 2004 r. oraz w państwach członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. – Brak publikacji i uzasadnienia.#Sprawa C-103/14.